Kronikë nga seanca e 5-të

Shkup, 15.02.2023 – Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim me të cilin miratohet ribalancimi i planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2023. Me ribalancimin e miratuar të Planit Financiar për vitin 2023, shpenzimet totale të planifikuara mbeten në nivelin e përcaktuar më parë.
Këshilli i Agjencisë ka shqiptuar dy masa vërejtjeje publike, përkatësisht:
– JRP Radio Televizioni Maqedonas Shkup – Televizioni i Maqedonisë – Shërbimi i Dytë Programor (MRT2), në bazë të mbikëqyrjes së rregullt programore për shkelje të nenit 55 paragrafi 5 të LSHMAAV gjegjësisht vendosje të produkteve në programe pa u shënuar qartë se ato përmbajnë vendosje të produkteve.
dhe
– SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër, në bazë të mbikëqyrjes kontrolluese për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 të LSHMAAV, për mostransmetim të së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase, as së paku gjysmën e minimumit ligjor të krijuar fillimisht. program si vepra audiovizuele maqedonase, transmetohet nga ora 7:00 deri në 19:00.

Sipas Planit Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2023 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, Këshilli i Agjencisë miratoi Drejtorin që të marrë Vendim për zbatimin e procedurës për prokurim publik të një shërbimi – dhënie me qira të hapësirës për publikimin e shpalljeve. në gazetat ditore dhe një Vendim për prokurimin e shërbimit – dezinfektim dhe dezinfektim në objektet afariste me vlerë nën kufijtë e zbatimit të Ligjit për Prokurim Publik.
Pas paraqitjes së kërkesave, në pajtim me ligjin, Këshilli i Agjencisë dha miratimin që të miratohen tri Vendime për pagesën e kompensimit në të holla të tre punëtorëve për vdekjen e anëtarit të familjes (prindit), në shumë prej 15.000,00 denarë.Accessibility

Accessibility