Kronikë nga seanca e 6-të

Shkup, 08.02.2018. – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për ndalimin e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim televiziv të ТRD ТV Studio ТЕRА Маngovski Zoran Manastir SHPKPV. Për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në lidhje me mospagesën e tarifës për leje transmetimi në radio dhe television në afatin e përcaktuar ligjor, Këshilli I Agjencisë inicoi 15 procedura për heqje licence të transmetuesve: ТRD ТV ЕRA SHPKPV Shkup, ТRD КАNAL ЕDEN ТЕLEVIZION SHPKPV Veles, ТRD К ТRI ТЕLEVIZION SHPKPV Кumanovë, ТRD КАNAL – 21 SHPKPV Veles, Shoqata regtare për veprimtarin e transmetimit SPEKTRA, Komuna Labunisht SHPKPV, ТRD ТV-АNISA SHPKPV fsh.Pllasnic-Pllasnic, ТRD ТV DUE Nazim SHPKPV Gostivar, ТRD Radio КАNAL 77 SHPKPV Shtip, Shoqëria tregtare radiodifuzive Radio AKORD SHPKPV Kërçov, Shoqëria tregtare radiodifuzive RADIO BUM SHPKPV Kumanovë, Shoqëria tregtare radiodifuzive Ivanço Pashoski RADIO LAV SHPKPV Ohër, ТRD RADIO 5 ÇOKI SHPKPV Prilep, Shoqëria tregtare radiodifuzive RADIO FAMA SHPK Tetovë, Shoqëria tregtare radiodifuzive RADIO PED FM SHPKPVTetovë dhe Institucioni transmetues jofitimprurës UNIVERSITETSKOTO RADIO UGD FM.Accessibility

Accessibility