Kronikë nga seanca e 7-të

Shkup, 23.02.2023 – Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja, Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka shqiptuar dy masa për vërejtje publike dhe atë:
– Në SHTRTV KANAL FESTA SHPKNJP Kumanovë për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 të LSHMAAV sepse më 4 janar 2023 nuk ka ofruar informacionin që duhet t’u vihet në dispozicion shfrytëzuesve dhe
– SIGNAL-NET SHPK Kumanovë për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV, ritransmetim i shërbimeve programore që nuk mbulohen me certifikatën për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuar nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.Accessibility

Accessibility