Kronikë nga seanca e 7-të

Shkup, 12.02.2018г. – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për ndalimin e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE SHPKPV Prilep.

Për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në lidhje me mospagesën e tarifës për leje transmetim në radio dhe television në afatin e përcaktuar ligjor, Këshilli i Agjencisë inicoi 6 procedura për heqje licence të transmetuesve: ТRD TV Kiss Zlate SHPKPV Tetovë, ТRD Т.V. КАLTRINA Mazar Tatesh Strugë SHPKPV, ТRD TV GURRA SHPKPV Kërçovë, ТRD TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKPV Veles, ТRD HEPIRADIO SHPKPV Shkup dhe TRD SKAJ RADIO PLUS SHPKPV Berovë.Accessibility

Accessibility