Kronikë nga seanca e 8-të

Shkup, 27.02.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme ka miratuar Vendim për miratimin e llogarisë vjetore të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022.

Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për dhënien e licencës për transmetim televiziv të servisit programor me format të përgjithshëm kryesisht argëtues, në gjuhën maqedonase, në nivel rajonal, zona e shpërndarjes D1 Crn Vrv – zona në nivel rajonal Shkup deri personi juridik Shoqëria për turizëm prodhues, shitje dhe shërbime PREOBRAZBA SHPKNJP Shkup. Shërbimi i programeve televizive do të transmetohet përmes një rrjeti publik komunikimi elektronik që nuk përdor një burim të kufizuar.

Sipas Planit Vjetor për Prokurim Publik për vitin 2023 të ASHMA, Këshilli i Agjencisë miratoi Drejtorin që të marrë Vendime për zbatimin e procedurave për prokurimin publik të shërbimeve – telefonisë mobile dhe mirëmbajtjes së higjienës.Accessibility

Accessibility