Kronikë nga seanca e 9-të

Shkup, 08.03.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar vendime për shpalljen e tenderit publik për dhënien e një licence për transmetim radiofonik institucionit radiodifuziv jofitimprurës në nivel rajonal në rajonin. të Shkupit dhe një licencë për transmetim radio në një shërbim programor të institucionit radiodifuziv jofitimprurës në nivel lokal në rajonin e komunës së Tetovës.

Për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 i LSHMAAV, gjegjësisht mos pagesës së taksës vjetore të licencës për transmetim radioteleviziv, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka filluar 14 procedura për heqjen e licencës për transmetim. aktivitetet e transmetuesve në vijim: RA Araçinë me .Arachinovo, RA La Costa Vinica, RA Çoki 5 Prilep, TV Shutel Shkup, RA Kanal 77 Shtip, RA Metropolis Shkup, TV Era Shkup, TV Kaltrina Struga, RA Kavadar Kavadarci, TV Zdravkin Veles , TV Spektra Komuna Labunishtë, RA Red Fm Tetovë, RA Madison Kërçovë dhe RA Galaxy-2002 Kavadar.

Në TRD T.V. Kaltrinës nga Struga i është shqiptuar vërejtje publike për mostransmetimin e së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audio dhe audiovizuele maqedonase.

Sipas Planit Vjetor për Prokurim Publik për vitin 2023 të AVMU, Këshilli i Agjencisë miratoi Drejtorin që të marrë Vendime për zbatimin e procedurave për prokurimin publik të shërbimeve – mirëmbajtje parandaluese dhe adaptive të softuerit të integruar për operacione ligjore, financiare dhe ekonomike dhe softuer për mbrojtje dhe parandalim në PC dhe serverë.

Në bazë të ndryshimeve në Ligjin për pagën minimale, Këshilli i Agjencisë miratoi Rregulloren për ndryshimin e Rregullores për pagën bruto dhe shtesat tjera të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizive.Accessibility

Accessibility