Kronikë nga seanca nr. 14

Shkup, 17.10.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme i miratoi Draft – Rregulloret me sa vijon:Draft – Rregullore për zonat e transmetimit të serviseve programore të radiove dhe televizioneve, Draft – Rregullore për formën dhe përmbajtjen e identifikimit zyrtar të personit të autrizuar për krerjen e mbikqyrjes profesionale dhe mënyrën e dhënjes dhe marrjes të sajë, Draft – Rregullore për masat teknike të organizimit për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Draft – Rregullore për shkatrimin e dokumenteve, si dhe shkatrimin, fshirjen dhe pastrimin e e mediumit në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Draft- Rregullore për mënyrën e bërjes kopje të sigurta, arkivim dhe sigurim, si dhe përsëri kthyerje të të shënave të ruajtura personale, Draft- Rregullore për kushtet minimale teknike, hapsinore, financiare dhe kadrovike për marjen e lejes për transmetim radiot dhe televizione, Draft- Udhëzim për mbajtjen e evidensëc për persona të autorizuar për krerjen e të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidences për transferimin e mediumeve jasht nga hapsirat e punës të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Draft – Plan për krijimin e një sistemi të masave teknike dhe organizative për të siguruar fshehtësirat dhe mbrojtjen e përpunimit të të shënave personale në Agjencinë për shërbime meidiatike audio dhe audiovizuele.

Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, i dha miratim Drejtorit të Agjencisë që të sjelle vendim me çka nga libri kontabël i evidencës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, do të fshihet borxhi i Shoqërisë tregtare radiodifuzive operator i rrjetit kabllor “OMEGA NET” Demir HIsar.

Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, solli vendim me çka i lejon ndërrimin e strukturës pronësore Shoqërisë tregtare radiodifuzive GAUDEMAS RADIO KLASIK FM Shkup.

Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i dha miratim Drejtorit të Agjencsë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për sjelljen e vendimit për shpalljen e një konkursi për marrëdhënie të rregullt pune 1 (një) , referent për mirëmbajtjen e kompjuterëve në Sektorin e Teknologjisë dhe Informatikës.Accessibility

Accessibility