Kronikë nga seanca nr. 15

Shkup, 28.10.2014 – Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme i miratoi këto Draft – Rregullore dhe një Draft-Udhëzim: Propozim për sjelljen e Draft- Rregulllores për mënyrën e realizimit të mbikëqyrjes me video të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Draft-Rregullore për nivelin e tonit për përmbajtje audiovizuele, Draft-Rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurën për ruajtjen dhe fshirjen e incizimeve të programeve të radios dhe televizive, Draft-Rregullorepër kushtet, mënyrën dhe procedurën për dhënien e kopjes nga incizimet e informacioneve të publikuara në kuadër të servisit programor të radiofiuzerëve në nivel të shtetit, rajonal dhe lokal në Republikën e Maqedonisë, Draft-Rregullore për sigurim dhe shëndet gjatë punës, Draft-Udhëzim për mënyrën e matjes së shikueshmërisë të programeve, ose serviseve programore të radiodifuzerëve që transmetojnë programe televizive në Republikën e Maqedonisë.

Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, i dha miratim Drejtorit të Agjencisë për miratimin e procedurës për furnizim publik: Mirëmbajtje dhe mbikëqyrje objektit që ndërtohet.Accessibility

Accessibility