Kronikë nga seanca nr. 26

SHKUP,24.04.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e shqyrtoi raportin nga monitorimi i serviseve programore të Kanal Tre Dibër, transmetuar me daë 16 pirll 2014, TV Sitel Shkup, transmetuar me datë 18 prill 2014, TV VTV Valandovë, transmetuar me datë 20 prill 2014, TV Sonce Prilep, transmetuar me datë 14 dhe më 16 prill 2014, TV Kanal 5 Shkup, transmetuar me datë 20 prill 2014, TV Telma Shkup, transmetuar me datë 17, 18, 19 dhe 20 prill 2014, TV Tikveshija Kavadarci, transmetuar me datë 21 prill 2014, TV Shutel Shkup, transmetuar me datë 17 prill 2014, TV Kobra Radovish, transmetuar me datë 22 prill 2014 dhe TV Alsat – M Shkup, transmetuar me datë 21 prill 2014 dhe konkludoi që të dërgoje kërkesë për inicimin e procedurës për kundërvajtje para gjyqit kompetent respektivisht para dërgesës së kërkesës për inicimin e procedurës për kundërvajtje do sjellë procedurë për marrëveshje edhe atë:

-Kundër TV Sonce Prilep, TV Kanal 5 dhe TV Alsat – M për shkeljen e nenit 76 paragrafi 4 nga Kodi zgjedhor, respektivisht për shkak të asaj se TV Sonce Prilep dhe TV Kanal 5 kanë transmetuar reklamim të paguar politik në një emision aktual informativ, ndërsa TV Alsat – M ka transmetuar reklamim të paguar politik në një film të animuar për fëmijë.

-Kundër TV Telma Shkup për shkeljen e nenit 76 paragrafi 2 nga Kodi zgjedhor, respektivisht për shkak të asaj që është transmetuar program i paguar politik për kandidat për kryetar shteti pa porositës të qartë.

-Kundër Kanal tre Dibër, TV VTV Valandovë, TV Sitel Shkup, TV Tikveshija Kavadarci, TV Shutel Shkup dhe TV Kobra Radovish për kapërcimin e kohës së lejuar për reklamim të paguar politik që është në të kundërt me nenin 75-gj paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor.

Agjencia i miratoi formularët e procesverbalit nga mbikëqyrja profesionale dhe raportin e shkruar për realizimin e mbikëqyrjes administrative.

Agjencia e miratoi informacionin në lidhje me inicimin e procedurës paraprake të procedurës për përcaktimin e nevojave për hapjen e procedurës për falimentim të borxhliut Shoqëria tregtare radiodifuzive “RADIO BESA”, Dolnen dhe konkudoi që të vazhdoje me ndjekjen e vazhdueshme të procedurës së përmendur.

Agjencia e miratoi raportin nga realizimi i mbikëqyrjes administrative të plotësimit ndaj obligimit të nenit 13 paragrafi 1 nga Ligji për mediume. Agjencia për plotësimin e obligimit të nenint 13 paragrafi 1 nga Ligji për mediumekonkludoi që ti paraljnëroje me shkrim TV Nova Kumanovë, TV Art Tetovl, RTV Drini Strug, Enegry Radio, Radio Besa Dolneni dhe tju apae afat plotësues në realizimin e projektit prej 45 ditëve në të cilën themeluesi i mediumit qo të jetë i obliguar që ti realizojnë obligimet e nenit 13 paragrafi 1 nga Ligji për mediume.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për pakot e regjistruara programore:

-Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup për qytetin e Tetovës, Vërtetim nr. 29 me çka pakoja e regjistruar programore, si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: TV Super Skaj (locale).

-SHTR – Operator i rrjetit të komunikacionit publik INFEL KTV Ohër, Vërtetim nr. 16 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Lov i Ribolov, Ultra, Mini Ultra, IQS Life dhe Cinemania.

–SHTR – Operator i rrjetit të komunikacionit publik INFEL KTV Ohër, Vërtetim nr. 4 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub, Lov i Ribolov, Ultra, Mini Ultra, IQS Life dhe Cinemania.

-Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV – INTERNET Kumanovë, Vërtetim nr. 5 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotëohet me serviset programore televizive: Balkanika dhe Fen TV.

-Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV-INTERNET Kumanovë filialja Lipkovë, Vërtetim nr. 4 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotëohet me serviset programore televizive: Balkanika dhe Fen TV.

 

 

 

 Accessibility

Accessibility