Kronikë nga seanca nr. 29

Shkup, 09.05.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi raportin nga mbikëqyrja administrative e plotësimit të obligimeve nga neni 13 paragrafi 3 nga Ligji për mediume për publikimin e të dhënave dhe konkludoi që të jep 3 vërejtje me shkrim për shkak të mos respektimit të obligimit për publikimin e të dhënave të radiodifuzerëve në vazhdim: Soqëria për radiodfiuzion DI – XHEJ Strugë, Shoqëria tregtare radiodifuzive ENERGY RADIO eksport- import Strugë dhe Shoqëria tregtare radiodifuzive RADIO BESA Dolnen. Agjencia e shqyrtoi raportin nga monitorimi i mbulimit medial në zgjedhjet presidenciale edhe zgjedhjet e paraoheshme parlamentare në nivel të shtetit dhe konkludoi që të veproje si më poshtë:

-Për shkeljen e nenit 75 paragrafi 1 nga Kodi Zgjedhor, Agjencia do të dërgoje kërkesë për nisjen e procedurës për kundërvajtje para gjyqit kompetent respektivisht dërgesën e kërkesës për nisjen e procedurës për kundërvajtje do të sjelle procedurë për marrëveshje kundër SHTR TV Alfa – për shkeljen e nenit 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, Agjencia do të dërgoje kërkesë për nisjen e procedurës para gjyqit kompetent respektivisht para dërgimit të kërkesës për nisjen e procedurës për kundërvajtje do të sjellë procedurë për marrëveshje kundër TV Alsat – M.

-Për shkeljen e nenit 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, Agjencia do të dërgoje kërkesë për nisjen e procedurës për kundërvajtje para gjyqit kompetent respektivisht para nisjes së procedurës për kundërvajtje do të dërgoje procedurë për marrëveshje kundër SHTR TV KANAL 5- për shkeljen e nenit 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, Agjencia do të dërgoje kërkesë për nisjen e procedurës për kundërvajtje para gjyqit kompetent respektivisht para dërgimit të kërkesës për nisjen e procedurës për kundërvajtje do të sjellë procedurë për marrëveshje kundër SHTR TV SITEL.

-Për shkeljen e nenit 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, Agjencia do të dërgoje kërkesë për nisjen e procedurës për kundërvajtje para gjyqit kompetent respektivisht para dërgimit të kërkesës për nisjen e procedurës për kundërvajtje do të dërgoje procedurë për marrëveshje kundër SHTR TV MAKPETROL.

Raportin nga monitorimi i mbulimit medial të zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2014 për radiodifuzerët në nivel të shtetit mund ta merni këtu.

Agjencia e miratoi informacionin në lidhje me paramarrëveshjen për transmetimin/ritransmetimin të TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik dhe konkludoi që paramarëveshjen ta publikoje në uebfaqe dhe ti thirë të gjithë palët e interesuara që në afat prej 7 (shtatë) ditëve nga publikimi të dorëzojnë vërejtje. Paramarëveshjen mund ta merrni këtu.

Në lidhje me letrën nga SHTR TV SHUTEL Shkup për shkeljen e nenit 75 – gj paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, Agjencia e miratoi Përgjigjen dhe konstatoi se eksiton dallim në minutat, mes asaj që është regjistruar me anë të monitorimit dhe kohës së emetimit të përmbajtjeve programore të radiodifuzerëve. Përgjigjen mund ta merrni këtu.

Agjencia e miratoi informacionin sipas kërkesës së SHTR Alfa TV Shkup për errësimin e transmetimit të servisit programor televiziv të huaj TV OBN gjatë kohës së emetimit të TV serialit “Vajza me emrin Feriha” n; SHTR TV Alfa Shkup.Accessibility

Accessibility