Kronikë nga seanca nr. 3

SHKUP- 24.01.2013 – Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi Rebalancin e Planit financiar të Agjencisë për shërbime audio dhe audiovizuele.

Agjencia e miratoi ndjekjen e strukturës pronësore të radiodifuzerëve dhe të obligimeve të tyre në pikëpamje të transparencës së pronësisë në periudhën prej datës 01 qershor deri me datë 31 dhjetor 2013.

Agjencia e miratoi Informacionin për lirimin nga pagesa e taksës radiodivuzive për vendbanimet: fshati Velmej, fshati Brzhani, fshati Gorno Sredoroçie dhe fshati Marmorec Komuna Debarc, fshati Konopishte- Komuna Kavadarci, fshati Tajmishte – Komuna Kërçovë dhe fshati Smilevë- Komuna Demir HIsar dhe konkludoi që ta rekomandojë Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, që ti liroje nga taksa radiodifuzive vendbanimet të cilët nuk janë të mbuluar me sinjal radiodifuziv nga NP Radiotelevizioni maqedonas nëpërmjet së cilit transmetohen serviset programore të MRT-ës: Gjithsejtë 198 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë) familje nga fshati Velmej- Komuna Debarc, gjithsejtë 5 ( pesë) familje nga fshati Gorno Sredoroçie – Komuna Debarc, gjithsejtë 6 (gjashtë) familje nga fshati Mramorec- Komuna Debarc, gjithsejtë 178 (njëqind e shtatëdhjetë e tetë) familje nga fshati Konopishte – Komuna Kavadarci, gjithsejtë 47 (katërdhjetë e shtatë) familje nga fshati Tajmishte – Komuna e Kërçovës dhe gjithsejtë 96 (nëntëdhjetë e gjashtë) familje nga fhsti Smilevo-Komuna Demir Hisar.

Agjencia konkludoi që të dërgoje letër deri tek operatoratori e rrjeteit të komunikacionit elektronik publik AS – SAT Gostivar, me çka do ta rekomandoje që ta transmetoje servisin programor televizive radiodifuzerin regjional TV Çegrani Media nga Gostivari.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet e më poshtme për pakot e regjistruara programore:

-Shoqërisë për telekomunikime inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 26 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS Sat, Planeta, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, TV 1000, Fashion TV dhe National Geographic.

-Shoqëria për telekomunikime inxjinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 28 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS Sat, Planeta, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, TV 1000, Fashion TV dhe National Geographic.

-Shoqëria për telekomunikime inxjinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 23 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS Sat, Planeta, Planeta, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, TV 1000, Fashion TV dhe National Geographic.

-Shoqëria për telekomunikime inxjinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 23 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS Sat, Planeta, Planeta, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, TV 1000, Fashion TV dhe National Geographic.

-Shoqëria për telekomunikime inxjinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 25 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS Sat, Planeta, Planeta, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, TV 1000, Fashion TV dhe National Geographic.

-Shoqëria për telekomunikime inxjinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr. 27 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS Sat, Planeta, Planeta, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, TV 1000, Fashion TV dhe National Geographic.

-Shoqëria për telekomunikime inxjinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr.26 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: RTS Sat, Planeta, Planeta, Viasat Explorer, Viasat History, MTV Adria, TV 1000, Fashion TV dhe National Geographic.

-Shoqëria për telekomunikime inxjinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetin e Velesit, Vërtetim nr.29 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv: TV Era.

-Shoqëria për telekomunikime PET NET Gjevgjeli, Vërtetim nr. 7 me çka paketa e regjistruar programore si e tërë plotësohet me servisin programor televiziv : ТV DUGA.

 

 Accessibility

Accessibility