Kronikë nga seanca18-të

Shkup, 12.04.2019. – Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja dhe në përpuethshmëri me Metodologjinë për kryerjen e mbikëqyrjes programore, Këshilli i Agjencisëi drejtoi një shkresë me shkrim RTD Televizioni Sonce SHPKPV Prilep për shkelje të nenit 61 paragrafi 1 alineja 9 dhe13 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në pjesën e mbulimit aktiv dhe të paanshëm të ngjarjeve në trajtim të barabartë të pikëpamjeve, dhe opinioneve të ndryshme dhe mundësimi i formimit të opinionit të lirë të auditorit mbi ngjarje dhe çështje të ndryshme, përgjegjësinë e redakrtuesve, gazetarëve dhe autorë të tjerë në krijimin e programeve dhe krijimin e politikës redaktuese.

Këshilli i Agjencisë refuzoi Kërkesën e TV Uskana Eden SHPKPV Tetovë për tërheqjen e akuzës për kundërvatje për shkelje të nenit 75-të paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, a në lidhje me pikën 4 nga Udhëzimi mbi mënyrën e zbatimit të dispozitave të Kodit zgjedhor.Accessibility

Accessibility