Kronikë nga seanca21-të

Shkup, 08.05.2019. – Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e kryer mbi transmetimin e mediave bazuar në mbikëqyrjen e përfaqësimit të mediave zgjedhore, Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme konstatoi dy shkelje ndaj kujt do të fillojë procedur kundërvajtëse para gjykatës kompetente.Shkelja u konstatuan tek TRD KOBRA SHPK Radovish (neni 76-б paragrafi 3 )nga TRD TV M Arnaudov Mihajllo Ohër SHPKPV (75-gj paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, dhe në lidhje me pikën 4 të Procedurës për mënyrën e zbatimit të dispozitave të Kodit zgjedhor gjatë kohës së kampanjës zgjedhore për kryetar dhe këshilltar në Dibër, Novo Sello dhe Ohër në vitin 2019).

Këshilli i Agjencisë miratoi 5 Vendime për shqiptimin e masës vërejtje publike, për TRD KLAN Maqedoni SHPKPV eksport-import Tetovë për shkelje të nenit 92 paragrafi 1 nga LSHMAAV, TRD TV Shenja SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV dhe nenit 14 nga Ligji për media,TRD 1TV SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 14 nga Ligji për media dhe ndaj TRD Zoran Zdravkoviq MX-RADIO Ohër SHPKPV për mosplotësim të obligimeve nga neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për media për publikimin e të dhënave mbi strukturën e pronësisë, kryeredaktor/dhe burimet e financimit për vitin e kaluar.

 Accessibility

Accessibility