Masa të shqiptuara/ORKP

Raportet e mëposhtme janë nga monitorimet e realizuara në muajt e fundit. Të gjithë raportet e derimëtanishmëm  gjenden në fushën Masa/Monitorimet.

Masat e shqiptuara për muajin maj 2017:

ALTRA – SAT 2000 DOOEL Ohrid

VIVA NET DOOEL Berovo

Të gjitha masat e shqiptuara dhe raportet nga realizimi i monitorimit, të operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik mund ti gjeni në linket e mëposhtme:

Masat e shqiptuara dhe raportet e operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik Accessibility

Accessibility