Mbledhja nr. 4 – 29.01.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e katërt e cakton për më datë 29.01.2016 (e premte), me fillim në ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e katërt e cakton për më datë 29.01.2016 (e premte), me fillim në ora 11:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e tretë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 22.01.2016.

2. Propozime për inicimin e procedurave për heqjen e lejeve për emetim televiziv.

3. Draft-plani për plotësimin e Planit për krijimin e sistemit të masave teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë.

5. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR për aktivitete të radios RADIO ZORA SHPKNJP Dellçevë.

6. Propozim-vendim për blerje në vlerë të vogël.

7. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility