Pasqyra e procedurave për kundërvajtje

Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicimin e procedurave kundërvajtëse dhe procedurave për barazim gjatë vitit 2018 dhe 2019 mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 09.07.2019)

Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicimin e procedurave kundërvajtëse gjatë vitit 2015 mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 05.04.2016)

Pasqyra e procedurave të zbatuara me sukses për barazim gjatë viteve 2014 dhe 2015 mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 10.12.2015)

 Accessibility

Accessibility