Pasqyra e procedurave për kundërvajtje

Procedurat për kundërvajtje nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Ligjit për mediume

Pasqyra me procedurat për barazim/procedura për kundërvajtje gjatë vitit 2022 dhe 2023, mund të merren në këtë link (përditësuar më datë 20.11.2023)

Pasqyra me procedurat për barazim/procedura për kundërvajtje gjatë vitit 2020, mund të merren në këtë link (përditësuar më datë 3.01.2024)

Pasqyra me procedurat për barazim/procedura për kundërvajtje gjatë vitit 2018 dhe 2019, mund të merren në këtë link (përditësuar më datë 7.11.2023)

Pasqyra me procedurat për barazim/procedura për kundërvajtje gjatë vitit 2018 dhe 2019, mund të merren në këtë link (përditësuar më datë 12.07.2019)

Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicimin e procedurave për kundërvajtje gjatë vitit 2015 dhe 2016 mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 27.07.2016)

Pasqyrja e procedurave të zbatuara me sukses për barazim për vitin 2015, 2016 dhe 2017 mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 16.11.2017)

Pasqyra e procedurave për barazim të përshpejtuar, që janë ndërprerë për vitin 2015, të merret në këtë link (përditësuar më datë 19.11.2015)

 

Procedurat për kundërvajtje sipas Kodir Zgjedhor

Pasqyra e procedurave për kundrëvajtje për Zgjedhjet Presedenciale në Rapublikën e Maqedonisë së Veriut 2024 mund të metet në këtë link – (përditësuar më 13.05.2024)

Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve gjatë Zgjedhjeve lokale (tetor 2017) mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 10.07.2019)

Pasqyra e procedurave të inicuara për kundërvajtje ndaj radiodifuzerëve gjatë Zgjedhjeve të parakohëshme parlamentare (dhjetor 2016) mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 02.07.2019)

Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicmin e procedurave për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve lidhur me Zgjedhjet e parakohëshme parlamentare që nuk janë mbajtur (qershor 2016) mund të merret në këtë link (përditësuar më datë 27.09.2018)

 Accessibility

Accessibility