Programin për sigurimin e qasjes deri te mediet për personat me pengesa të shqisave

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është e përkushtuar ndaj largimit të barrierave që i pengojnë personat me pengesa në shqisa që të qasen deri te informatat dhe ti përdorin shërbimet audiovizuele që janë në dispozicion për shumicën e qytetarëve në Maqedoni. Në këtë drejtim, Agjencia me ndihmë të ekspertëve përpiloi Program për sigurimin e qasjes deri te mediumet për personat me pengesa në shqisa që përmban aktivitete dhe masa të cilat duhet ti ndërmarrë Agjencia deri në vitin 2018, për të promovuar qasje më të mirë për personat me pamje dhe dëgjim të dëmtuar, në programet që i ofrojnë ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuele në Maqedoni.

– Programin për sigurimin e qasjes deri te mediet për personat me pengesa të shqisave  – nr. 01-4086/1, e miratuar nga Këshilli i Agjencisë më 18 qershor 2015, në mbledhjen e tyre të 21 mund të merret në tëtë link:

Programin për sigurimin e qasjes deri te mediet për personat me pengesa të shqisaveAccessibility

Accessibility