Rregulla të reja të çmimoreve për reklamim të paguar politik

Shkpu, 17 shtator 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i informon radiodifuzerët që me sjelljen e ndyshimeve të reja dhe plotësimin e Kodit zgjedhor (Gazeta zyrtare nr.215 nga 16.09.2021) përcaktohet mënyrë e re të listave të çmimeve për emetimin reklamimit të paguar politik (PPP) i cili do të aplikohet dhe për Zgjedhjet lokale 2021, për shkak të të cilave është paraparë afati shtesë për dorëzimin e listave të çmimeve.

Sipas ndryshimve në nenin 75-gj të Kodit zgjedhor, transmetuesit duhet vetë të përcaktojnë çmimin mesatar (mestarja aritmetike) me sekonda gjatë njëditënate, e marrë sipas reklamuesëve të ndryshëm të çmimeve periudhave kohore për emetim PPP, dhe: Periudha 1- nga 00:00 deri në ora 08:00, Periudha 2 – nga 08:00 deri në ora 16:00 dhe Perudha 3 – nga 16:00 deri në ora 24:00, nuk duhet të tejkalojë çmimin mesatar për reklamimin e secilt prej transmetuesëve veç e veç,të llogaritur në pesë ciklet e fundit të zgjedhjeve  të mbajtura në nivelin e gjithë teritorit të shtetit.

Transmetuesit e regjistruar më parë në KSHZ nuk duhet të paraqesin kërkesa të reja,të obliguar janë të paraqesin çmimore të reja (të korrigjuara). Të gjithë transmetuesit e tjerë që nuk janë më parë të regjistruar në Regjistrin e KSHZ-së, kanë të drejtë të paraqesin kërkesë të re  deri të KSHZ-ja dhe të regjistrohen për PPP. Afati për regjistrim dhe dorëzimin e listave të çmimeve është deri më  19 shtator (e diel)  deri më ora 24:00 ,sipas së cilës Komisioni shtetëror për zgjedhje duhet të konfirmojë dhe shpallë listst e çmimeve.

Transmetuesit të cilët me kohë nuk veprojnë sipas ndryshimeve të reja ligjore, humbasin të drejtën të regjistrohen për reklama politike me pagesë.Accessibility

Accessibility