Rregullore për regjistrimin e paketave programore

Në përputhje me Rregulloren për pëmbajtjen dhe formën e evidentimit në regjistrin e opertaorëve të cilët riemetojnë servise programore  dhe të vërtetimit për regjistrimin e pakos programore/servisi nr. 01-5775/1 e miratuar më datë 21.1.2014,  operatorët e rrjetit të komunkacionit elektronik publik janë të detyruar ti dorëzojnë dokumentacionet dhe “leje për transmetimin teliviziv ose radio transmetim  të transmetuesve të huaj nga të cilët rrjedh servisi programor që duhet të transmetohet, lëshuar nga regulatori kopetetent në shtetin amë”.

Me që ta thjeshtësoje regjistrimin e pakove të serviseve programore të huaja në pakot programore të operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik, Agjencia përgaditi regjistër të lejeve (licencave) për radiodifuzerë të huaj me të cilat disponojnë:

Shkarko listën e radiodifuzerëve të huaj (përditësuar më 16.05.2024)

 Accessibility

Accessibility