Seanca nr. 1 me datë 08.07.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën nr. 1 Do ta mbaje me datë 08.07.2014 (e martë) me fillim prej ora 12.


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën nr. Do ta mbaje me datë 08.07.2014 (e martë) me fillim prej ora 12.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 39-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe aduivizuele, e mbajtur me datë 01.07.2014.

2. Verifikimi i mandatit të anëtarëve të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të zgjedhur me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nr. 07.-261/1 me datë 02.07.2014 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 100 me datë 03.07.2014)

3. Zgjedhje e Kryetarit të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Zgjedhje e Zëvendës Kryetarit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

5. Propozim për sjelljen e vendimit për dhënien e autorizimit, të ushtruesit të detyrës Drejtor i Agjencisë.

6. Propozim për sjelljen e vendimit për përcaktimin e kompensimit për shpenzime rrugore të anëtarëve të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

7. Propozim për sjelljen e Rregullores së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele për shfrytëzimin e mjeteve për përfaqësim me propozim – rregullore e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për shfrytëzimin e mjeteve për përfaqësim.

8. Propozim për sjelljen e Rregullores për mënyrën e shfrytëzimit, drejtimit dhe mirëmbajtjes të veturave zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me Propozim – Rregullore për mënyrën e shfrytëzimit, drejtimit dhe mirëmbajtjes e veturave zyrtare të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

9. Propozim për sjelljen e Rregullores për shfrytëzimin e telefonave zyrtarë dhe 3G USB modeme të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me Propozim – Rregullore për shfrytëzimin e telefonave zyrtar dhe shërbimi 3G USB modeme në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

10. Propozim për ndërprerjen e procedurës për kundërvajtje kundër SHTR Televizionit SITEL Shkup dhe SHTR TV Telma Shkup.

11. Propozim për ngritjen e procedurës marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë Shoqërisë tregtare radiodifuzive Araçina Xhavit , Araçinovë Shkup.

12. Propozim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV BOEM Kërçovë.

13. Propozim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive TV KALTRINA, Strugë.

14. Propozim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive TV LAZHANI, Dolnen.

15. Propozim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive TELEVIZIONI SUPER SKAJ, Tetovë.

16. Propozim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive Radio Vat Shkup.

17. Propozim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive DI – XHEJ Strugë.

18. Propozim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive Energy Radio eksport-import Strugë.

19. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility