Seanca nr. 12 me datë 07.10.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 12 do ta mbaje me datë 07.10.2014 (e martë), me fillim prej ora 15:00…


 

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 12 do ta mbaje me datë 07.10.2014 (e martë), me fillim prej ora 15:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 11 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 24.09.2014.

2. Raport nga Komisioni për vlerësimin e paraqitjes së kandidatëve pas publikimit të konkursit për zgjedhjen e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me propozim vendim për zgjedhje të drejtorit të Agjencisë.

3. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor për furnizime publike në vitin 2014 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (tekst i pastruar) nr. 01-4532/1 me datë 15.09.2014.

4. Propozim për miratimin e Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për kompensim vjetor dhe shpenzimet e tjera të Agjencisë për shërbime medaitike audio dhe audiovizuele nr. 01-3802/1 me datë 17.07.2014.

5. Propozim për dhënien e miratimit për nisjen e furnizimit publik për lëndën furnizim: Hulumtim i arsimimit mediatik tek popullata e rritur dhe tek fëmijët 2 (dy) hulumtime, me propozim vendim Vendim për nevojë të furnizimit publik.

6. Propozim për sjelljen e vendimit me çka lejohet ndërrimi i strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV ERA Shkup, me Propozim vendim.

7. Propozim për dhënien e nënshkrimit të marrëveshjes për rregullimin dhe sanimin në çatin e objektit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në bazë të marrëveshjes së nënshkruar për blerje, me propozim-vendim.

8. Propozim për dhënien për dhënien e miratimit për sjelljen e furnizimit për copë çarçafëshpër dritare në 1(një) zyrë, në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

9. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility