Seanca nr. 17 – 09.06.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe auduovizuele seancën e 17-të e mbajti me  datë 09.06.2021 me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

  1. Propozim-miratim i procesverbalit nga seanca e 16-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 02.06.2021.
  2. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër Televizionit Sitel SHPKNJP Shkup për shkeljen e nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe nenet 16 dhe 17 nga Rregullorja për mbrojtjen e personave të mitur.
  3. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik-shërbim: Studim për mundësitë e sjelljes së radios digjitale.
  4. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik -shërbim: Analizë për mundësitë dhe nevojat për sjeljen e DVB-T2.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik-shërbim: Hulumtim-Analizë të çështjeve gjinore dhe për mënyrën e paraqitjes dhe prezantimit të grave dhe burrave në programet e radiodifuzerëve.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – mall: pijet dhe nevojat e kuzhinës.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility