Seanca nr. 18 me datë 19.11.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 18-të dë ta mbaje me datë 19.11.2014 (e mërkurë) me fillim prej ora 13:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 18-të dë ta mbaje me datë 19.11.2014 (e mërkurë) me fillim prej ora 13:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 17 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 05.11.2014.

2. Draft – Program për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për 2015 (me Draft- Program për aktivitete të planifikuara dhe Draft – Plan financiar i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015).

3. Propozim – Plan vjetor për realizimin e monitorimit programor.

4. Propozim – Plan vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes administrative.

5. Propozim për sjelljen e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e ndërrimit të strukturës pronësore.

6. Propozim për sjelljen e Rregullores për formën e serviseve programore të radiodifuzerëve.

7. Propozim për sjelljen e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e legjitimitetit zyrtar të personit zyrtar për realizimin e monitorimit dhe mënyrën e ti tij për dhënie dhe marrje.

8. Propozim për sjelljen e Rregullores për masat e organizimit dhe masat teknike për sigurimin e fshehtësirave të përpunimit të të dhënave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

9. Propozim për sjelljen e Rregullores për mënyrën e shkatërrimit të dokumenteve, si dhe mënyrën e shkatërrimit, fshirje dhe pastrim e mediave në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

10. Propozim për sjelljen e Rregullores për mënyrën dhe bërjen e sigurimit të kopjes, arkivimin dhe ruajtjen, si dhe përsëri kthimin e të dhënave personale të ruajtura.

11. Propozim për sjelljen e udhëzimit për mënyrën e mbajtjes evidencë për persona të autorizuar për kryerjen e përpunimit të të dhënave personale dhe për mbajtjen evidencë për barjtne e mediave jashtë hapësirave të Agjencisë për shërbime mediatike audioo dhe audiovizuele.

12. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility