Seanca nr. 23 – 24.08.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 23-të e mbajti me datë 19.7.2023 me fillim në ora 14:00.

RENDI i DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 21-ët të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 11.7.2023.
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 22-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 11.7.2023.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për heqje të lejes për transmetim në radio ndaj SHTR BALKAN FM RADIO SHPKNJP Gostivar.
  4. Propozim për miratimin e formularëve të kërkesës së pajtimit për ndryshimin ose plotësimin e më shumë se 20% të konceptit programor nga leja e transmetimit në radio dhe televizion.
  5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR Radio KANAL 77 SHPKNJP Shtip për shkelje të nenit 51 paragrafi (1) nga LSHMAAV.
  6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR Radio KANAL 77 SHPKNJP Shtip për shkelje të nenit 14 nga Ligji për Media.
  7. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër operatorit TOTAL TV nga Shkupi për shkelje të nenit 143 nga LSHMAAV.
  8. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e radhës të furnizimit publik – shërbim: Mirëmbajtja e modulit shtesë të zgjidhjes aplikative ekzistuese „Sistemi për regjistrin elektronik të rrjeteve të komunikimit publik“.
  9. Propozim për dhënie miratim për marrje të vendimit për furnizim të shërbimit me vlerë të parashikuar nën kufijtë e vlerës për zbatimin e Ligjit për furnizime publike.
  10. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility