Seanca nr. 26 me datë 24.04.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 26 do ta mbaje me datë 24.04.2014 (e enjte) me fillim prej ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 26 do ta mbaje me datë 24.04.2014 (e enjte) me fillim prej ora 11:00.

Rendi i ditës

1 Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 25 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 17.04.2014.

2. Raport nga monitorimi i serviseve programore:

-Shoqëria tregtare radiodifuzive KANAL TRE Dibër, transmetuar me datë 16 prill 2014.

-SHTR TV Sitel Shkup, transmetuar me datë 18 pril 2014.

-SHTR TV VTV Valandovë, transmetuar me datë 20 prill 2014.

-Shoqëria tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE, Prilep, transmetuar me datë 14 dhe 16 prill 2014.

-SHTR TV KANAL 5 Shkup, transmetuar me datë 20 prill 2014.

-SHTR TELEVIZIONI TELMA Shkup, transmetuar me datë 17, 18, 19 dhe 20 prill.

-SHTR TELVIZIONI TIKVESHIJA Kavadarci, transmetuar me datë 21 prill 2014.

-Shoqëria tregtare radiodifuzive TV SHUTEL Shkup, transmetuar me datë 17 pril 2014.

iSHTR Televizioni KOBRA Radovish, transmetuar me datë, 22 prill 2014.

-SHTR Alsat – M Shkup, transmetuar me datë 21 prill 2014.

3. Propozim- procesverbal nga mbikëqyrja profesionale.

4. Propozim formular për fshirjen e mbikëqyrjes administrative.

5. Informacion në lidhje me ngritjen procedurës së mëparshme të procedurës për konfirmimin e pengesave për hapjen e procedurës për falimentim ndaj debitorit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive “Radio Besa” Dollnen.

6. Raport nga realizimi i mbikëqyrjes administrative për plotësimin e obligimit nga neni 13 paragrafi 1 nga Ligji për mediume.

7. Kërkesë nr. 11-216 me datë 17.04.201, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 29 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup për qytetin e Tetovës.

8 Kërkesë nr. 11-218 me datë 17.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 16 të SHTR – operator i rrjetit kabllor INFEL KTV Ohër.

9. Kërkesë nr. 11-218 me datë 17.04.2014, për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor nr. 4 të SHTR operator i rrjetit kabllor INFEL KTV Ohër.

10. Kërkesë nr. 11-220 me datë 22.04.2014 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 5 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV-INTERNET Kumanovë.

11. Kërkesë nr. 11-220 me datë 22.04.2014 për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV – INTERNET Lumanovë filialja Lipkovë.

12. Propozim – vendime për ndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

13. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility