Seanca nr. 27 me datë 29.04.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 27-të do ta mbaje me datë 29.04.2014 me fillim prej ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 27-të do ta mbaje me datë 29.04.2014 me fillim prej ora 11:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 26-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 24.04.2014.

2. Raport naga monitorimi i serviseve programore të:

-Shoqëria tregtare radiodifuzive 24 Lajme Shtip transmetuar me datë 26 dhe 27 prill 2014.

-Shoqëria tregtare radiodifuzive TV Era Shkup transmetuar me datë 27 prill 2014.

3. Informacion për veprimin pas konkluzave nr. 02-4936/2 dhe nr. 02-5174/3 me datë 30.12.2013, në lidhje me realizimin e plotë të përgjigjeve për financimin e radio/televizionit programor me interes public, me propozim vendim.

4. Raport nga pjesmarja në trajnim një ditor me temë “ Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për furnizime publike“ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 148/13, 28/2014 dhe 43/2014), e organizuar nga ana e Biros për furnizime publike e Republikës së Maqedonisë, e përgaditur nga Biljana Parleva.

5. Kërkesë nr. 11-223 me date 23.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 2 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime IMPERIJA SAT Çashkë.

6. Kërkesë nr. 111-224 me date 24.04.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 1 të Shoqërisë për telekomuniacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROAUDBEN Shkup pako përmbledhëse analoge Shkup, Tetovë, Kumanovë Veles, Shtip dhe Prilep.

7. Kërkesë nr. 11-221 me datë 28.04.2014, për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 13 të Shoqërisë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli.

8. Propozim vendim për ndarrjen e marrëveshjeve për firnizime publike për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

9. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility