Seanca nr.32 – 09.10.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 32-të e mbajti me datë 09.10.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

 1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 31-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 27.9.2023.
 2. Propozim-Vendim për dhënie të lejes për transmetim televiziv përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon burim të kufizuar në nivel rajonal.
 3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për transmetim në radio të SHTR Radio KANAL 77 SHPKNJP Shtip.
 4. Propozim-Vendim për vazhdimin e afatit për fillimin e kryerjes së veprimtarisë të Institucionit Radiodifuziv Jofitimprurës UNIVERZUM Shkup.
 5. Propozim për ngritjen e procedurës për kundërvajtje kundër Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive METROPOLIS RADIO SHPK Shkup për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
 6. Propozim për ngritjen e procedurës për kundërvajtje kundër Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive METROPOLIS RADIO SHPK Shkup për shkelje të nenit 54 paragrafi (5) të LSHMAAV.
 7. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TELEVIZIONI PLUS SHPK Kumanovë, për shkelje të nenit 51 paragrafi (1) të LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP Veles, për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
 9. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR G-TV TELEVIZION SHPKNJP Gostivar, për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
 10. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR G-ТV ТЕLEVIZION SHPKNJP Gostivar, për shkelje të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) të LSHMAAV.
 11. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën në vijim të furnizimit publik –  shërbim: Transferim i të dhënave nga lokacione të largëta.
 12. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility