Seanca nr. 33 me datë 30.05.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 33 do ta mbaje me datë 30.05.2014 (e premte) me fillim prej ora 13:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 33 do ta mbaje me datë 30.05.2014 (e premte) me fillim prej ora 13:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 31 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 21.05.2014

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 32 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 28.05.2014.

3. Informacion në lidhje me miratimin e Draft paramarëvehjes për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorit të rrjetit të komunikacionit elektronik publik.

4. Informacion në lidhje me monitorimin e punës së operatorëve të rrjeteve të komunikacionit elektronik publik VVV-INTERNET Kumanovë dhe Shoqëria për prodhimtari, tregtare dhe shërbime IP SISTEM eksport – import Kumanovë më datë 13.05.2014.

5. Informacion në lidhje me nevojën e ndërprerjes së marrëveshjes për furnizim publik nr. 03-3307/1 me datë 23.05.2013 (nr. 014/2013 me datë 23.07.2013), marrëveshje e arritur me Shoqërinë për prodhimtari, tregti dhe shërbime “Grafoset Dizajn dhe shtyp” import-eksport Shkup, me propozim vendim.

6. Kërkesë nr. 11-256 me datë 27.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 10 të SHTR ROBI Shtip.

7. Kërkesë nr. 11-256 me datë 27.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor digjital nr. 31 të SHTR ROBI Shtip.

8. Kërkesë nr. 11-257 me datë 27.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 12 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir.

9. Kërkesë nr. 11-204 me datë 27.03.2014, për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 7 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV _ NET Manastir.

10. Kërkesë nr. 11-258 me datë 27.05.2014, për regjistrimin e pakos programore digjitale nr. 5 të TID Studio Andes Radovish.

11. Kërkesë nr. 11-258 me datë 27.05.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor digjital nr. 2 të TID Studio Andes Radovish.

12. Informacion nga vizita studimore në Gjermani, për “Respektimin e të drejtave të njeriut në media” e përgatitur nga Mr. Andriana Skrlev – Çakar, Mr. Emilija Petreska – Kamenjarova dhe Mr. Tanja Paçoska.

13. Raport nga pjesëmarrja në një punëtori , e përgatitur nga Arben Saiti.

14 Të ndryshme.Accessibility

Accessibility