Seanca nr.38 – 23.11.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 38-të e mbajti me datë 23.11.2023 me fillim prej ora 14:05.

RENDI I DITËS

 1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 37-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 16.11.2023.
 2. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkeljen e nenit 50 paragrafi (3) të LSHMAAV dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 3. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkeljen e nenit 51 paragrafi (1) të LSHMAAV.
 4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkeljen e nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) të LSHMAAV.
 5. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkeljen e nenit 98 paragrafi (1) të LSHMAAV.
 6. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë, për shkeljen e nenit 14 të Ligjit për Media.
 7. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë të SHTR HARAÇINA nga fsh. Haraçinë.
 8. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë të SHTR VISTELL nga Shkupi.
 9. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të MJEKUT POPULLOR SHPKNJP nga Shkupi, për shkelje të nenit 14 të Ligjit për Media.
 10. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të QËNDRËS INFORMATIVE KULTURORE SËRBE SPONA nga Shkupi, për shkelje të nenit 14 të Ligjit për Media.
 11. Propozim – aktvendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të SHTR TV К&М КISS&МЕNADA SHPKNJP Tetovë.
 12. Propozim – aktvendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP, Veles.
 13. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim: Mirëmbajtja adaptive dhe preventive e softverit ekzistues për analizë të programeve në RA dhe TV NABCА.
 14. Propozim për dhënien e miratimit për sjelljen e vendimit për transformimin e vendit të punës të 1 (një) të punësuari në Shërbimin profesional të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.
 15. Propozim – vendim për pagesën e dëmshpërblimit për vdekjen e anëtari të familjes.
 16. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility