Seanca nr.45 – 17.12.2020

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 45-të e mbajti me datë 17.12.2020 me fillim prej ora 16:35.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i proces-verbalit nga seanca e 9-të publike të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 10.12.2020.
 2. Miratim i proces-verbalit nga seanca 44-të  publike të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 10.12.2020.
 3. Propozim-Vendim për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për emetim të radios, të servisit programor në nivel lokal, në rajonin e Komunës së Strumicës.
 4. Propozim-vendim për refuzimin e kërkesës për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet multipleksit digjital tokësor,  me kërkesë të Shoqërisë tregtare radiodifuzive 24 VESTI SHPKNJP Shtip.
 5. Propozim-vendim për refuzimin e kërkesës për shpalljen e konkursit publik për dhënien e lejes për emetim televiziv nëpërmjet multipleksit digjital tokësor,  me kërkesë të Shoqërisë tregtare radiodifuzive KLAN MACEDONIA SHPKNJP Tetovë.
 6. Propozim-politikë për sigurimin e aksesit në shërbimet audiovizuele për personat me pengesa në shqisa.
 7. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI PLUS SHPK Kumanovë për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare për veprimtari radiodifuzive SPEKTRA, Komuna e Labunishtës SHPKNJP për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV.
 9. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI PLUS SHPK Kumanovë, për shkelje të nenit 51 paragrafi 5,6 dhe 7 nga LSHMAAV.
 10. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare për veprimtari radiodifuzive SPEKTRA, Komuna e Labunishtës SHPKNJP për shkelje të nenit 51 paaragrafi 1 nga LSHMAAV.
 11. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI PLUS SHPK Kumanovë për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 nga LSHMAAV.
 12. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI PLUS SHPK Kumanovë për shkeljen e nenit 100 paragrafi 1 nga LSHMAAV.
 13. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI PLUS SHPK Kumanovë për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV.
 14. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI USKANA SHPKNJP Kërçovë për shkelje të nenit 92 paragrafi 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
 15. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare për veprimtari radiodifuzive SPEKTRA, Komuna e Labunishtës SHPKNJP për shkelje të nenit  92 paragrafi 1 dhe 3 nga LSHMAAV.
 16. Propozim për shqiptimin e masës të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV ZDRAVKIN Agelçe Ydravkin, SHPKNJP, Veles për shkelje të nenit 98 paragrafi 2 nga LSHMAAV.
 17. Propozimi për nisjen e procedurës për kundërvajtje kundër Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV-KANAL VIS SHPKNJP Strumicë.
 18. Propozimi për nisjen e procedurës për kundërvajtje kundër Shoqërisë tregtare radiodifuzive televizioni IRIS SHPK Shtip.
 19. Propozim për sugjerim  të Shoqërisë tregtare radiodifuzive TV Koha Mevaip SHPKNJP Tetovë Për shkeljen e standardeve nga neni 61 i LSHMAAV.
 20. Propozim-Vendim për fshirjen nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqërinë tregtare radiodifuzive TV-ANISA SHPKNJP fsh. Pllasnicë-Pllasnic.
 21. Të ndryshme.

 

 Accessibility

Accessibility