Seanca nr.5 – 19.02.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike aduio dhe aduiovizuele seancën e 5-të e caktoi për me datë 19.02.2021 (e premte), me filim prej ora 14:35, e cia do të mbahet nëpërmjet video konferencës.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i proces-verbalit nga seanca e 4-ët e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike aduio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 08.02.2021 .
  2. Propozim-Vendim për fshierjen e një radiodifuzeri nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive BI-KI-AL SHPKNJP Manastir.
  3. Propozime për nisjen e procedurave për marrjen e lejes për transmetim televiziv ose të radios të radiodifuzerëve.
  4. Propozim-vendim për refuzimin e kërkesës me shkrim nga një palë e interesuar për marrjen e vendimit për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për transmetim të radios të një shërbimi programor në territorin e Qytetit të Shkupit.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik: Blerje e hapsirës për publikimin e konkurseve në gazeta ditore.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e prokurimit publik – mall: Sistem për menaxhimin utomatik me dokumentet.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për reralizimin e prukorimit publik – shërbim: Mirëmbajtja preventive dhe adaptive të softuerit të integruar për punë juridike, financiare dhe ekonomike.
  8. Informacion në lidhje me aktivitetet e ndërmarra nga Agjencia e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele nga aspekti i zbatimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 07/19).
  9. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility