Seanca nr. 5 me datë 31.07.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 5 do ta mbaje me datë 31.07.2014- (e enjte) me fillim prej ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 5 do ta mbaje me datë 31.07.2014- (e enjte) me fillim prej ora 14:00.

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbali nga seanca nr. 4 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 23.07.2014.

2. Propozim për ndërprerjen e marrjes së lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare për radio-difuzion TV Shutel Shkup.

3. Informacion në lidhje me radhitjen e serviseve programore televizive të shoqërive tregtare radiodifuzive në udhëzuesin elektronik për programe sipas ndarjeve në shikueshmërinë e përgjithshme në vitin 2013.

4. Propozim për arritjen e marrëveshjes për blerjen e hapësirave me Shoqërinë për tregti dhe shërbime Agromehanika SHA eksport-import Shkup.

5. Propozim për arritjen e aneksit drejt marrëveshjes për shërbime me Institutin Kinoteka e Republikës së Maqedonisë.

6. Propozim për dhënien e miratimit për sjelljen e vendimit për shlyerjen e borxhit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive “PERSPEKTIVA TV” Shkup, nga evidenca e kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me propozim vendim.

7. Propozim për dhënien e miratimit për sjelljen e Vendimit për shlyerjen e borxhit të Shoqërisë tregtare radiodifuzive “MONAKO – RADIO SITI FM“ Kumanovë, nga evidenca e kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me propozim vendim.

8. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e procedurës për furnizim publik për lëndën: Hulumtim I pyetjeve gjinore në programet e radiodifuzerëve, me propozim vendim për nevojat e furnizimit publik.

9. Propozim për dhënien e miratimit për realizimin e procedurës për furnizim publik për lëndën – Shërbim për telefoni fikse, me propozim vendim për nevojat e furnizimit publik.

10. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility