Seranca nr. 38 me datë 27.06.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 38-të do ta mbaje me datë 27.06.2014 (e premte) me fillim prej ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 38-të do ta mbaje me datë 27.06.2014 (e premte) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 37 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 18.06.2014.

2. Raport nga realizimi i kontrollit monitorues të hapësirës se a e respekton obligimin ndaj nenit 13 paragrafi 1 të Ligjit për media, me propozim vendim për ngritjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të SHTR Energy Radio eksport – import Strugë.

3. Propozim raport përfundimtar për realizimi e auditimit në punën e arkivit.

4. Informacion në lidhje me hapjen dhe mbylljen e procedurës për falimentim ndaj Shoqërisë tregtare radiodifuzive “ TELEVIZIONI NOVA” Shkup, me propozim vendim për ta fshirë nga regjistri i kontabilitetit.

5. Informacion në lidhje me shqiptimin e procedurave të mëparshme për hulumtimin e kushteve për hapjen e procedurës për falimentim të Shoqërisë tregtare radiodifuzive “MONAKO – RADIO SITI FM “ Kumanovë.

6. Informacion në lidhje me monitorimin e realizuar ndaj punës së rrjetit të komunikacionit publik IGMAS – NET Manastir.

7. Kërkesë nr. 11-272 me datë 20.06.2014, për regjistrimin e pakos programore digjitale sevisi programor nr. 14 të Shoqërisë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli.

8. Informacion nga takimi i 39-të i Platformës Evropiane të trupave rregullator (EPRA), mbajtur në Budva, Republika e Malit të Zi , në periudhë prej 4 qershor deri më 6 qershor 2014, e përgatitur nga Mr. Ivona Mufisheva Aleksovska dhe Mr. Emilija Janevska.

9. Informacion nga takimi rajonal në organizim të Këshillit të Evropës me temë – Definimi i i treguesve specifik për përgatitjen dhe ndjekjen e transparencës, përgjegjësisë dhe efikasiteti operativ i rregullatorëve për mediume, që u mbajtë në Budva, Mal i Zi më datë 4 qershor 2014, përgatitur nga Mr. Ivona Mufisheva Aleksovska dhe Mr. Emilija Janevska.

10. Informacion nga vizita studimore e rregullatorit italian AGCOM me temë”Monitorimi I përffaqësimit politik në mediume “ që u mbajt Romë të Italisë me date 16 qershor 2014, e përgaditur nga Nesrin Sejfula, Sasho Bogdanovski dhe Mr. Emilija Janevska.

11. Informacion nga tryeza e rrumbullaktë për Draft Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative e mbajtur në Fakultetin e Juridik “ Junsteniani i parë” m; dat; 10 qershor 2014, e p;rgaditur nga Mr. Andriana Skerlev Çakar dhe Mr. Ivona Mushieva Aleksovska.

12. Lutje nga Arben Saiti, nr. 03-3274/1 me datë 17.06.2014.

13. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility