viti 2018

Kërkesë për informat me karakter publik nga Avokati Ljupço Dokuzov – 10.10.2018

Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë – 08.11.2018


– Kërkesë për informatë me karakter publik nga Instituti i për demokraci Societas Civilis Shkup (biografitë e anëtarëve të bodeve drejtuese dhe mbikëqyrëse) – 28.09.2018

– Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë – 02.10.2018


– Kërkesë për informatë me karakter publik nga Instituti për demokraci Societas Civilis Shkup (biografia e drejtorit të Agjencisë)– 28.09.2018

– Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë – 02.10.2018


– Kërkesë për informatë me karakter publik nga Instituti për demokraci Societas Civilis Shkup (biografia e zëvendësdrejtorit të Agjencisë) – 28.09.2018

– Konkluzion për ndërprerjen e procedurës ndaj Kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik – 02.10.2018


– Kërkesë për informata me karakter publik nga Teodora Cvetkovska – 29.08.2018

– Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë – 18.09.2018


– Kërkesë për informata me karakter publik nga Jovica Paunosko – 08.08.2018

– Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë – 22.08.2018


– Kërkesë për informata me karakter publik nga ZAMP – 21.06.2018

Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë – 12.07.2018


– Kërkesë për informata me karakter publik nga Lence Kocevska – 23.05.2018

– Tërheqja e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik – 08.06.2018


– Kërkesë për informata me karakter publik nga Komiteti i Helsinkut, për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë – LGBTI Qendra për përkrahje – 30.04.2018

Përgjigja e pjesërishme e Kërkesës për informata me karakter publik nga ana e Agjencisë – 15.05.2018

Konkluzion për ndërprerjen e procedurës për Kërkesë për qasje deri te informatat me karakter publik nga nga Komiteti i Helsinkut, për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë – LGBTI Qendra për përkrahje – 15.05.2018


– Kërkesë për informata me karakter publik nga nga Rrjeti i reporterëve hulumtues të Ballkanit – 19.03.2018

Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë – (BIRN)- 26.03.2018


– Kërkesë për informata me karakter publik nga Radio Kanal 77 Shtip – 02.03.2018

– Njoftim nga ana e Agjencisë – 02.03.2018


– Kërkesë për informata me karakter publik nga Kristina Ozimec – 15.03.2018

– Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë – 15.03.2018

– Е-mail Përgjigje e Kërkesës për informata me karakter publik nga ana e Agjencisë – 16.03.2018


Kërkesë për informata me karakter publik nga Аngela Rajçevska – 13.02.2018

– Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë – 02.03.2018


Kërkesë për informata me karakter publik nga ZAMP përmes Avokatit Pance Eftimov – 09.01.2018

– Konkluzion për ndërprerjen e procedurës së Kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik deri te Avokati Pance Eftimov – 11.01.2018


– Përgjigje e kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik nga ana e Agjencisë  – 05.01.2018Accessibility

Accessibility