Zgjedhjet 2019

UDHËZIM PËR MËNYRA E ZBATIMIT TË DISPOZITAVE NGA KODIT ZGJEDHOR GJATË FUSHATAT PËR ZGJEDHJET PRESIDENTALE DHE ZGJEDHJET PËR KRYETARËT E DIBRIT, NOVO SELLËS DHE OHRIT NË 2019

Меtodologjia për moniotirimin e prezantimit mediatik zgjedhor përnes shërbimeve programore gjatë proceseve zgjedhore 

Fоrmular për parashtrimin e parashtresave 

Kodi Zgjedhor

Raporte për Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve

Rishikimi i çmimieve të pranuara për reklamim të paguar politik

Letë deri te MRTV – Tregim për mosrespektimin e nenit 75-v nga Kodi Zgjedhor

Njoftime për shtyp 

Pasqyrë e procedurave për kundërvajtje (përditësuar më 08.07.2019)

Raporte nga mbikqyrja e informimit të mediave gjatë zgjedhjeve 

Formularë – Raport për emetimin e reklamimit të paguar politik në periudhën prej 8 prill deri më 3 maj 2019

Raport për emetimin e programit të paguar politik gjatë periudhës prej 1 deri më 7 prill 2019 

Raport për emetimin e programit të paguar politik nga ana e radiudifuzerëve, për periudhën prej 1 derimë 7 prill 2019 

Raport i korigjuar për emetimin e programit të paguar politik nga ana e radiodifuzerëve prej 1 dermë 7 prill 2019 – 23.05.2019

Raport i korigjuar për emetimin e programit të paguar politik nga ana e radiodifuzerëve prej 1 dermë 7 prill 2019 – 06.06.2019

Raport i korigjuar për emetimin e programit të paguar politik nga ana e radiodifuzerëve prej 1 dermë 7 prill 2019– 07.06.2019

Raport për emetimin e programit të pguar politik nga ana e radiodifuzerëve prej 8 prill derimë 3 maj 2019– 10.05.2019

Raport i korigjuar për emetimin e programit të pguar politik nga ana e radiodifuzerëve prej 8 prill derimë 3 maj 2019 – 20.05.2019

Raport i korigjuar për emetimin e programit të pguar politik nga ana e radiodifuzerëve prej 8 prill derimë 3 maj 2019– 23.05.2019Accessibility

Accessibility