image_pdfimage_print

2020 година

Извештај од спроведен надзор: Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси  Редовен програмски надзор – ВИНСАТ КАБЕЛ– (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) … […]

2019 година

Извештај од спроведен надзор: Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси  Редовен програмски надзор ВИНСАТ КАБEЛ  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) … […]

Антена АС КТВ

2021 година Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена Обврска за титлување; Регистрација на програмските сервис Редовен програмски надзор – Антена Ас Ктв –  (член 143 став 3 … […]

2020 година

Извештај од спроведен надзор: Реемитување на програмски сервиси; Употреба на јазик Редовен програмски надзор – БИВ ПИРАМИДА –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 … […]

2019 година

Извештаи од спроведени надзори: Реемитување на програмски сервиси; Употреба на јазик – Редовен програмски надзор БИВ ПИРАМИДА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори:  Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси – Редовен програмски нaдзор  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – … […]

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена:  Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси -Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори: Титлување на програмски сервиси; Реемитување на програмски сервиси Редовен програмски надзор –  (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) … […]

2020 година

Извештај од спроведен надзор: Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси Редовен програмски надзор МУЛТИМЕДИА-НЕТ – (член 64 став 2 и член 141од ЗААВМУ) – 26.08.2020

2020 година

Извештаи од спроведени надзори: Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси Редовен програмски надзор РОБИ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – … […]Accessibility

Accessibility