Извештаи од надзори и изречени мерки на ОЈЕКМ

ПОСЛЕДНИ СПРОВЕДЕНИ НАДЗОРИ И ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ НА КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ

===============================================================================================================================

ИЗВЕШТАИ – ИЗРЕЧЕНИ МЕРКИ
 1. АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид
 2. А1 МАКЕДОНИЈА (поранешен ОНЕ.ВИП ДОО Скопје)
 3. БИВ Пирамида ДООЕЛ с.Звегор Делчевo
 4. ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ Виница
 5. ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово
 6. ГЛОБАЛСАТ ДООЕЛ Скопје  с.Мирковци Чучер-Сандево Скопје
 7. ДРИМ САТ ИПТВ с.Чегране Гостивар
 8. КОМБО 2003 ДОО
 9. ИНФЕЛ-КТВ ДОО Охрид
 10. ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци
 11. ИП СИСТЕМС ДООЕЛ Куманово
 12. КДС-КАБЕЛНЕТ ДОО Прилеп
 13. КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица
 14. КАБЛЕКАЛЛ ДООЕЛ Кичево
 15. КАБЕЛ ДОО Струмица
 16. КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица
 17. КАБЕЛ-Л-Нет ДООЕЛ Струга
 18. КОМБО 2003 увоз извоз Куманово
 19. МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК-Л ДООЕЛ Гостивар
 20. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје
 21. МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Скопје
 22. НЕОТЕЛ ДОО Скопје
 23. НАФИ И БЕКО ДООЕЛ Гостивар
 24. ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија
 25. СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје
 26. СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново Село Струмица
 27. СПАЈДЕР ДООЕЛ Гевгелија
 28. СИГНАЛ – НЕТ ДОО Куманово
 29. ТЕЛЕКАБЕЛ (Поранешен РОБИ ДООЕЛ Штип)
 30. ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово
 31. ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје под.ТРАН КАБЕЛ Крива Паланка
 32. ТОТАЛ ТВ Скопје
 33. МТЕЛ Скопје
 34. Датаком ЈВ

ОПШТИ ИЗВЕШТАИ (за повеќе кабелски оператори)

Оператори кои повеќе не реемитуваат програмски сервиси (избришани од Регистарот на ОЈЕКМ)Accessibility

Accessibility