1

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје

2021 година
Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервис

Редовен програмски надзор – Мтел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 17.12.2021

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – Мтел – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 17.12.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена –  Мтел – (член 141 од ЗААВМУ) – 28.12.2021

Контролен програмски надзор Мтел – (член 141 од ЗААВМУ) – 29.12.2021
2020 година

Извештај од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси 

Редовен програмски надзор – ВИНСАТ КАБЕЛ– (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.09.2020
2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси 

Редовен програмски надзор ВИНСАТ КАБEЛ  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 03.12.2019
Антена АС КТВ

2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Обврска за титлување; Регистрација на програмските сервис

Редовен програмски надзор – Антена Ас Ктв –  (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 12.11.2021

Редовен програмски надзор – АС КТВ –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 13.10.2021

Контролен програмски надзор Антена АС КТВ (член 141 од ЗААВМУ) – 28.06.2021

Редовен програмски надзор Антена АС КТВ – (член 64 став 2 и член 14 од ЗААВМУ) – 07.06.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Антена АС КТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 10.06.20212020 година

Извештај од спроведен надзор:

Реемитување на програмски сервиси; Употреба на јазик

Редовен програмски надзор – БИВ ПИРАМИДА –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 16.12.2020
2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси; Употреба на јазик

– Редовен програмски надзор БИВ ПИРАМИДА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.09.2019

Редовен програмски надзор – Бив Пирамида (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 18.06.2019
2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

 Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски нaдзор  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.09.2020

– Редовен програмски нaдзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 24.06.2020
2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена:

 Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

-Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 17.10.2019

– Контролен програмски надзор – (член 141 од ЗААВМУ) – 14.05.2019

– Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 26.04.2019

– Мерка јавна опомена (член 141 од ЗААВМУ) – 03.05.2019
2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Титлување на програмски сервиси; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор –  (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.07.2020

Редовен прогамски надзор– (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.02.2020
2020 година

Извештај од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор МУЛТИМЕДИА-НЕТ – (член 64 став 2 и член 141од ЗААВМУ) – 26.08.2020