Hynë në fuqi Ligji për shërbime mediatike auodio dhe auodiovizuele dhe Ligji për media

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele i rrikujton radiodifuzerët dhe operatorët e rrjetit të komunikacionit publik për rregullat më të rëndësishme të cilat për ato dalin nga dy ligjet e përmendur:

 

Obligimet për TV serviset programore të MRT-ës

Obligimet për RA serviset programore të MRT-ës

Obligimet për TV stacionet komerciale

Obligimet për RA stacionet komerciale

Obligimet për entet transmetuese jo-fitimprurëse

Obligimet për rrjetet e komunikacioneve publikAccessibility

Accessibility