Thirje për dorëzimin e vërejtjeve pas projekt regjistritimit të operatorëve të cilët emetojnë servise programore, projekt regjistrimin e botuesve të mediave dhe projekt paraqitjen e evidentimit në regjistrin e ORRKP dhe regjistrimin e serviseve programore

SHKUP, 13.02.2014– Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr. 8-të e mbajtur me datë 13 shkurt 2014 e miratoi projektimin për regjistrimin operatorëve të cilët emetojnë servise programore, projektimin për regjistrimin e butesve të mediave dhe projektimin e paraqitjes së evidentimit në regjistrin e operatërve të rrjetit të komunikacionit publik dhe regjistrimin i serviseve programore.

Agjencia i fton të gjithë të interesuarit që në afat prej 7 (shtatë) ditëve të dërgojnë vërejtjet e tyre për dokumentet e lartpërmendur, në adresën në vijim:contact@avmu.mk ose në adresën e postës së Agjencisë : bul “VMRO”br. 3, Shkup.

 

Projektim – regjistrimin operatorëve të cilët emetojnë servise programore mund ta merrni këtu

Projektim – regjistrimin e butesve të mediave mund ta merrni këtu

Projektim – paraqitja së evidentimit për regjistrimin e operatërve të rrjetit të komunikacionit publik dhe regjistrimin e serviseve programore mund ta merrni këtuAccessibility

Accessibility