U realizua diskutim publik për tetë – akte nënligjore

Shkup, 10.11.2014- Agejncia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbajti diskutim publik për tetë aktet nënligjore me sa vijon: Draft – Udhëzim për mënyrën e klasifikimit të pamjeve dhe audio programeve,

Draft – Rregullore për format dhe serviset programore të radiodifuzerëve, Draft – Rregullore për obligimet e transmetimit e programit të dhënë burimor, muzikë, program artistik dhe dokumentar, Draft – Rregullore për transmetimin e pjesëve evropiane audiovizuele dhe pjesë nga producent të huaj, Draft – Rregullore për brojtjen e publikut minoren, Draft – Rregullore për kushtet minimale teknike, hapësinore, ecuritë financiare të kontabilitetit dhe kushtet kadrovike për marrjen e lejes për transmetim radio – televiziv, Draft – Rregullore për procedurat e ecurisë financiare dhe kontabilitetit të Agjencisë për shërbime mediatike dhe Draft – Rregullore për formën dhe përmbajtjen e informimit për ndërrimin e strukturës pronësore.

Në diskutimin publik të pranishëm ishin përfaqësues të radiodifuzerëve në nivel të shtetit, rajonal dhe lokal, si dhe nga institucione të tjerë të cilët ishin të interesuar dhe dhanë vërejtjet dhe qëndrimet e tyre.Accessibility

Accessibility