Debat publik në lidhje me Draft-udhëzimin për ndryshimin dhe plotësimin e Doracakut për mënyrën e matjes së shikueshmërisë dhe dëgjueshmërisë së programeve, respektivisht shërbimeve programore të radiodifuzerëve në Republikën e Maqedonisë

Shkup, 06.11.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele hap debat publik në lidhje me tekstin e Draft – Udhëzimit për ndryshimin dhe plotësimin e Doracakut për mënyrën e matjes së shikueshmërisë dhe dëgjueshmërisë së programeve, respektivisht shërbimeve programore të radiodifuzerëve në Republikën e Maqedonisë.

Agjencia i fton të gjitha palët e interesuara që me mendimet dhe qëndrimet e tyre në formë të shkruar, të marrin pjesë në debatin publik që përfundon më 07 dhjetor 2015, në formë elektronike në m.dovleva@avmu.mk ose përmes postës në rr.“Makedonija” nr. 38, 1000 Shkup.Accessibility

Accessibility