Agjencia hapi debat publik në lidhje me Draft-Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e lokacioneve për mbledhjen e sinjaleve nga operatorët e RRPKE dhe ofruesve të shërbimeve audiovizuele me kërkesë

Shkup, 12.12.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele hapi debat publik në lidhje me

Draft-Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përcaktimin e lokacioneve për mbledhjen e sinjaleve nga operatorët e RRPKE dhe ofruesve të shërbimeve audiovizuele me kërkesë.

Agjencia i fton të gjitha palët e interesuara që me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar, të marrin pjesë në debatin publik që zgjat deri më 10 janar 2016.

Mendimet dhe propozimet mund të dorëzohen edhe në formë elektronike në irena.bojadzievska@avmu.mk dhe argjend.xhelili@avmu.mk ose përmes postës në rr. “Makedonija” nr. 38, 1000 Shkup.Accessibility

Accessibility