Ftesë për debatin publik për draft-metodologjinë për monitorimin e prezantimit zgjedhor

Skopje, 15.12.2015 – The Agency for Audio and Audiovisual Media Services prepared the Draft Methodology for Monitoring Election Media Coverage by the Radio and Television Programme Serviced during Election Processes, and calls on the media, political parties and all other interested entities to join in the public debate on the relevant draft-text.

Sipas Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor nga 10 nëntori 2015, Agjencia ka obligim që ta miratoi Metodologjinë në afat prej 60 ditëve nga miratimi i këtij ligji, respektivisht deri më 8 janar 2016.

Duke marrë parasysh afatet e shkurta për miratimin e dokumentit, të gjitha palët e interesuara mund të dorëzojnë mendimet dhe komentet e tyre lidhur me draft tekstin e Metodologjisë më së voni deri më 27 dhjetor 2015.

Për tu siguruar një transparencë maksimale në procesin e miratimit të dokumentit, si dhe më shumë mundësi që të gjitha subjektet relevante të kyçen në debatin publik, Agjencia do ta prezantojë

Draft-metodologjia për monitorimin e prezantimit zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë proceseve zgjedhore mund të merret në këtë link

Draft-qëndrimi i Agjencisë për obligimin e kryerjes së monitorimit ndaj prezantimit mediatik të portaleve të internetit mund ta merrni në këtë linkAccessibility

Accessibility