Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj operatorit SKUPI KABLE SHPK Shkup

Shkup, 18.10.2016. – Gjatë mbikëqyrjes së rregullt, të realizuar ndaj operatorit SKUPI KABLE SHPK Shkup, Agjencia konstatoi shkelje të nenit 141 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për çka i dha edhe Aktvendim për vërejtje dhe s’kyçje të ritransmetimit të shërbimeve programore.

Operatori SKUPI KABLE SHPK Shkup është obliguar që ta përshtatë punën e vetë sipas LSHMAA menjëherë pas pranimit të këtij Aktvendimit.

Aktvendimi mund të merret në këtë link:

SKUPI KABLE SHPK Shkup – pako digjitale – neni 141Accessibility

Accessibility