Agjencia inicioi procedura për kundërvajtje ndaj TV Sitel, TV Nova dhe TV Alfa

Shkup, 31.10.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele pas Propozimeve të parashtruara nga Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, inicioi procedura për kundërvajtje kundër TV SITEL SHPKNJP Shkup, TV Nova SHPKNJP Shkup dhe TV Alfa SHPKNJP Shkup

Procedura për kundërvajtje ndaj TV Sitel SHPKNJP Shkup dhe TV Nova SHPKNJP Shkup iniciohet për arsye se është konstatuar shkelje e nenit 75 paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor, kurse për TV Alfa SHPKNJP Shkup në lidhje me nenin 75-b të Ligjit të njëjtë. Shkeljet kanë të bëjnë me periudhën nga data 12 e deri më 21 tetor 2016.

Propozimet për veprim nga Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik si dhe raportet nga mbikëqyrja e realizuar (monitorimi) ndaj TV Sitel, TV Nova dhe TV Alfa mund të merren në linket më poshtë:

Propozimi për shqiptimin e masës kundër – TV Sitel SHPKNJP Shkup

– Raporti i shkruar nga mbikëqyrja e realizuar (monitorimi) – TV Sitel SHPKNJP Shkup

Propozimi për shqiptimin e masës kundër – TV Nova SHPKNJP Shkup

– Raporti i shkruar nga mbikëqyrja e realizuar (monitorimi) – TV Nova SHPKNJP Shkup

Propozimi për shqiptimin e masës kundër –  TV Alfa SHPKNJP Shkup

– Raporti i shkruar nga mbikëqyrja e realizuar (monitorimi) – TV Alfa SHPKNJP ShkupеAccessibility

Accessibility