Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në TV Nova, Kompani 21-M, Nasha TV, Regionalna TV Ultra, Alsat-M dhe TV Telma

Shkup,02.12.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të radiodifuzerëve, te Televizioni Nova SHPKNJP Shkup, TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup, Nasha TV SHPKNJP Shkup, Regionalna TV Ultra SHPKNJP Shkup, TV Telma SHPKNJP Shkup dhe TV Alsat-M SHPK Shkup, konstatoi shkelje të dispozitave ligjore të Kodit zgjedhor.

Me mbikëqyrjen ndaj TV Kompani 21-M SHPKNJP Shkup, Regionalna TV Ultra SHPKNJP Shkup, TV Telma SHPKNJP Shkup, TV Alsat-M SHPK Shkup, Televizioni Nova SHPKNJP Shkup, Agjencia konstatoi shkelje të nenit 75-gj paragrafi 1 të Kodit zgjedhor.

Monitorimi i Nasha TV dhe Televizioni Nova SHPKNJP Shkup tregoi shkelje edhe të nenit 76 paragrafi 4 të Kodit zgjedhor.

Raportet nga monitorimi i realizuar mund të merren në linket e mëposhtme:

Televizioni Nova SHPKNJP Shkup

Televizioni Nova SHPKNJP Shkup

TV KOMPANI 21-M SHPKNJP Shkup

Nasha TV SHPKNJP Shkup

Regionalna TV Ultra SHPKNJP Shkup

Telma SHPKNJP Shkup

TV Alsat-M SHPK ShkupAccessibility

Accessibility