Agjencia shqiptoi masën – vërejtje ndaj TV Sitel 3

Shkup,15.02.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë mbikëqyrjes së jashtëzakonshme programore të realizuar me detyrë zyrtare, ndaj punës së Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit Televizioni Sitel 3 SHPKNJP Shkup,konstatoi mosrespektimin e nenit 64 paragrafi 3 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me ç’rast shqiptoi masën e vërejtjes.

Për shkeljen e konstatuar, Agjencia e obligoi radiodifuzerin në fjalë që në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të këtij Aktvendimi, ta harmonizoj punën e vet sipas dispozitave ligjore.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link:

Sitel 3 SHPKNJP ShkupAccessibility

Accessibility