Formularët për obligimet e realizuara, të përcaktuara në leje si dhe për veprat e emetuara audiovizuele evropiane në vitin 2016

Shkup,14.02.2017. – Radiodifuzerët në pajtim me dispozitat e nenit 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume, kanë obligim që më së voni deri më 31 mars 2017, të dorëzojnë deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,raportin për realizimin e obligimeve të përcaktuara në lejen për emetim të radios ose televizionit. Formularët për realizimin e obligimeve të përcaktuara në lejen për emetim të radios ose televizionit mund të merren në këto linke:
Formular_Raport për realizimin e obligimeve të përcaktuara me lejen për emetim televiziv

Formular_Raport për realizimin e obligimeve të përcaktuara me lejen për emetim të radios

Radiodifuzerët që emetojnë shërbime programore televizive në nivel shtetëror, në pajtim me nenin 91 nga Ligji për shërbime mediaitke audio dhe audiovizuele, gjithashtu janë të obliguar që më së voni deri më 31 mars 2017, përmes një formulari të veçantë, të informojnë Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për veprat e emetuara audiovizuele evropiane si dhe veprat e prodhuara nga producentë të pavarur, gjatë vitit të kaluar kalendarik. Formulari or vepra audiovizuele evropiane si dhe veprat e producentëve të pavarur mund të merret në këtë link.

Formular për veprat e emetuara audiovizuele evropiane si dhe veprat e prodhuara nga producentë të pavarurAccessibility

Accessibility